صدای اوتیسم

تیم ما

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.
 غفرانی
فاطمه غفرانی
مسئول تولید محتوا
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی آموزش دیده در دوره ی دوم
 تقی خان
کیانا تقی خان
مدیریت مرکز صدای اتیسم

دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

مدرس دوره های تربیت مربی

2T3A0775 copy
نگاه سلطانی
روانشناس

دکترای روانشناسی عمومی

 مجیدی
ملیکا مجیدی
مسئول دفتر

کارشناسی مدیریت صنعتی

مهسا علمیردانی
مهسا علیمردانی
مدیر بخش کلینیک مرکز صدای اتیسم

کارشناسی روانشناسی کودکان استثنایی

آموزش دیده در دوره ی چهارم

-scaled
شیما نوروزیان
متخصص اوتیسم
پریسا پهلوانی
پریسا پهلوانی
دکتری کودکان استثنایی

آموزش دیده در دوره دهم

آتنا
آتنا محمدی یگانه
کارشناسی ارشد راهنمایی مشاوره

آموزش دیده در دوره ی دوم

 - Copy
ویدا صادقی پور
کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی

آموزش دیده در دوره ی دوم

مژده
مژده رنجبر
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آموزش دیده در دوره ی ششم

IMG_8260 copy
مصطفی طاهری
دانشجوی کارشناسی روانشناسی

آموزش دیده در دوره ی هفتم

سمیرا فریدونی
سمیرا فریدونی
کارشناسی روانشناسی

آموزش دیده در دوره ی هشتم

امیرحسین شریفی
امیرحسین شریفی
کارشناس روانشناسی

آموزش دیده در دوره ی

ehsan
احسان بخشنده
کارشناس روانشناسی

آموزش دیده در دوره ی

رضا خدا رحمی
رضا خدا رحمی
کارشناس روانشناسی

آموزش دیده در دوره ی

مهسا کمالی
مهسا کمالی
کارشناس روانشناسی

آموزش دیده در دوره ی

اندیشه آقارخ
اندیشه آقارخ
کارشناس روانشناسی

اموزش دیده در دوره ی

مریم شاکری
مریم شاکری
کارشناس روانشناسی

اموزش دیده در دوره ی

2648