صدای اوتیسم

کاربرگ ها

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

کاربرگ های زیادی برای پرورش مهارت های کودکان وجود دارد که با اهداف خاصی تهیه شده اند. آن ها مهارت های نوشتاری، حافظه، توجه و تمرکز، مهارت های ظریف و … را تحت تاثیر قرار می دهند و به کودکان کمک می کنند با فعالیت های هدفمند و جدید، مهارت های خود را بهبود ببخشند. با توجه به سطح کودک و مهارت های او می توانید کاربرگ مناسب را انتخاب کنید.

4514