صدای اوتیسم

کاربرگ متوسط توجه و تمرکز

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای:

افزایش توجه وتمرکز

هماهنگی بین چشم و دست

 

 

مناسب برای:

افزایش توجه وتمرکز

هماهنگی بین چشم و دست

مناسب برای:

تقویت توجه و تمرکز

دست‌ورزی

 

مناسب برای:

بالا بردن دقت

کنترل حرکات دست

مناسب برای:

تقویت توجه و تمرکز

دست‌ورزی

 

 

مناسب برای:

آموزش ترتیب اعداد

هماهنگی بین چشم و دست

6287