صدای اوتیسم

کاربرگ پیشرفته ریاضی

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای:

توالی

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای:

آموزش اشکال هندسی

حافظه فعال

توجه و تمرکز

بازشناسی اشکال

مناسب برای:

توالی

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای:

آموزش اعداد

توالی

توجه و تمرکز

مناسب برای:

آموزش اعداد

توالی

توجه و تمرکز

مناسب برای:

تطبیق و تطابق

توجه و تمرکز

هماهنگی نیمکره های مغز