به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
پیشرفته ریاضی 1

مناسب برای:

تطبیق و تطابق

توجه و تمرکز

هماهنگی نیمکره های مغز

هوش فضایی

ریاضی پیشرفته 2

مناسب برای:

آموزش اعداد

توالی

توجه و تمرکز

پیشرفته ریاضی 3

مناسب برای:

توالی

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

کاربرگ ریاضی

مناسب برای:

توالی

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

ریاضی پیشرفته 4

مناسب برای:

آموزش اعداد

تطبیق

توجه و تمرکز

بازشناسی اعداد

مهارت های جستجو

کاربرگ ریاضی

مناسب برای:

آموزش اشکال هندسی

حافظه فعال

توجه و تمرکز

بازشناسی اشکال

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی