صدای اوتیسم

کاربرگ متوسط حافظه دیداری

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای:

تقویت حافظه دیداری

سرچینگ

توجه و تمرکز

 

مناسب برای :

تقویت حافظه دیداری

دست‌ورزی

 

8231