صدای اوتیسم

دوره ها

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اتیسم هستیم.

کارگاه ارزیابی و تشخیص اتیسم