صدای اوتیسم

کاربرگ متوسط ریاضی

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای

آموزش اعداد

دسته بندی

مفاهیم پایه ریاضی

مناسب برای

آموزش اعداد

دسته بندی

تناظر مقدار و نماد

مناسب برای:

آموزش عدد ۱

لوحه نویسی

توجه و تمرکز

مناسب برای

آموزش عدد ۲

لوحه نویسی

هماهگی چشم و دست

مناسب برای

آموزش عدد ۳

لوحه نویسی

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای

آموزش اشکال هندسی

هماهنگی چشم و دست

توجه و تمرکز

مناسب برای

آموزش اشکال هندسی

مهارت های جستجو

حافظه‌ی فعال

مناسب برای

آموزش اعداد

توجه و تمرکز

حافظه‌ی فعال

جستجوگری

 

مناسب برای

آموزش اشکال هندسی

مهارت های جستجو

حافظه‌ی فعال

مناسب برای

آموزش اعداد

توجه و تمرکز

حافظه‌ی فعال

جستجوگری

 

6285