به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
ریاضی متوسط 1

مناسب برای:

آموزش اعداد

دسته بندی

مفاهیم پایه ریاضی

ریاضی متوسط 2

مناسب برای:

آموزش اعداد

دسته بندی

تناظر مقدار و نماد

ریاضی متوسط 3

مناسب برای:

آموزش عدد 1

لوحه نویسی

توجه و تمرکز

ریاضی متوسط 4

مناسب برای:

آموزش عدد 2

لوحه نویسی

هماهگی چشم و دست

ریاضی متوسط 4

مناسب برای:

آموزش عدد 3

لوحه نویسی

هماهنگی چشم و دست

متوسط ریاضی 6

مناسب برای:

آموزش اشکال هندسی

هماهنگی چشم و دست

توجه و تمرکز

ریاضی متوسط6

مناسب برای:

آموزش اشکال هندسی

مهارت های جستجو

حافظه‌ی فعال

کاربرگ ریاضی متوسط

مناسب برای:

آموزش اعداد

توجه و تمرکز

حافظه‌ی فعال

جستجوگری

بشمار

مناسب برای:

آموزش اعداد

دقت

مفاهیم پایه ریاضی

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی