به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.
متوسط شناختی1

مناسب برای آموزش :

مفاهیم بالا پایین

تقویت دست و انگشتان

هماهنگی چشم و دست

متوسط شناختی 3

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناختی 2

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناختی 4

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناختی 5

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناخت 6

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناختی 7

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناختی 8

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

متوسط شناختی9

مناسب برای :

تقویت دست

هماهنگی چشم و دست

آموزش مفهوم بالا

ماشین

مناسب برای :

تطبیق

شناخت

آموزش مفهوم بالا

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی