صدای اوتیسم

کاربرگ متوسط شناخت و مفاهیم

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

ادراک بصری

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

ادراک بصری

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

ادراک بصری

 

 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 

 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

ادراک بصری

 

 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

آموزش مفاهیم متضاد

آموزش مفهوم خشک و خیس

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت مفاهیم پایه

یادگیری مفهوم کوچک و بزرگ

 
 
 

مناسب برای :

شناخت اعضای بدن

برقراری ارتباط

کاربرد اعضای بدن

 
 
 

مناسب برای :

شناخت فصول

برقراری ارتباط

کاربرد اعضای بدن

 
 
6286