صدای اوتیسم

کاربرگ ساده تطبیق

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای

تطبیق رنگ

مهارت های بینایی

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای

تطبیق شکل

مهارت های بینایی

مهارت های جستجوگری

مناسب برای

تطبیق شکل

هماهنگی چشم و دست

مهارت های بینایی

مناسب برای

تطبیق شکل

توجه و تمرکز

حافظه دیداری

مناسب برای

آموزش رنگ

توجه و تمرکز

مهارت رنگ آمیزی

مناسب برای

تقویت مهارت تطبیق

توجه و تمرکز

دست ورزی

مناسب برای

تطبیق رنگ

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای

تطبیق رنگ

تقویت توجه و تمرکز

دست ورزی

مناسب برای:

تطبیق شکل

تقویت توجه و تمرکز

دست ورزی

مناسب برای:

تطبیق رنگ

دقت دیداری

سرچینگ

6078