صدای اوتیسم

کاربرگ ساده شناخت و مفاهیم

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای مهارت های

نوشتن

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای مهارت های

نوشتن

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای مهارت های

حافظه فعال

مهارت های رنگ آمیزی

شناخت

 

مناسب برای مهارت های

نوشتن

توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

مناسب برای مهارت های:

آموزش رنگ

آموزش شکل

شناخت

مناسب برای مهارت های

هماهنگی بین چشم ودست

آموزش رنگ

شناخت

مناسب برای مهارت های

آموزش مفاهیم پایه

مقایسه و اندازه‌گیری

پیش‌آمادگی برای مفاهیم منطقی و انتزاعی

مناسب برای مهارت های

آموزش مفاهیم پایه

پیش‌آمادگی برای مفاهیم منطقی و انتزاعی

پیش‌نیاز مفاهیم ریاضی

مفهوم پر و خالی

مناسب برای مهارت های

آموزش مفاهیم پایه

پیش‌آمادگی برای مفاهیم منطقی و انتزاعی

پیش‌نیاز مفاهیم ریاضی

مفهوم پر و خالی

مناسب برای مهارت های

آموزش مفاهیم پایه

پیش‌آمادگی برای مفاهیم منطقی و انتزاعی

پیش‌نیاز مفاهیم ریاضی

مفهوم پر و خالی

مناسب برای مهارت های

آموزش بزرگ و کوچک

دست‌ورزی

تقویت حافظه

مفهوم پر و خالی

6281