صدای اوتیسم

کاربرگ ساده توجه و تمرکز

ما در صدای اوتیسم همراه خانواده ها و ارائه دهنده ی خدمات آموزشی و توانبخشی برای کودکان طیف اوتیسم هستیم.

مناسب برای آموزش:

تطابق

هماهنگی بین چشم و دست

وصل کردن خطوط

مناسب برای آموزش:

تقویت توجه و تمرکز

حافظه دیداری

سرچینگ

مناسب برای آموزش:

تقویت توجه و تمرکز

حافظه دیداری

سرچینگ

6284