به علت تعطیلات نوروز, سفارشات شما عزیزان بعد از پانزدهم فروردین ماه ارسال خواهد شد.

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

پیشرفته تمرکز1

مناسب برای:

بهبود توجه و تمرکز

افزایش دقت

هماهنگی چشم و دست

مهارت های جستجوگری

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

پیشرفته تمرکز2

مناسب برای:

بهبود توجه و تمرکز

بهبود حافظه ی فعال

مهارت های جستجوگری

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

پیشرفته تمرکز3

مناسب برای:

آموزش جهت ها

توجه و تمرکز

دقت و توجه بینایی

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

مکعب

مناسب برای:

هماهنگی بین چشم و دست

توجه و تمرکز

دقت و مهارت

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

عکس کاربرگ پیشرفته

مناسب برای:

تقویت حافظه دیداری

توجه و تمرکز

دست ورزی

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

کاربرگ پیشرفته عکس

مناسب برای:

تقویت حافظه دیداری

توجه و تمرکز

سرچینگ

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

کاربرگ پیشرفته توجه وتمرکز تصویر

مناسب برای:

تقویت حافظه دیداری

تقویت توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

مناسب برای:

تقویت حافظه کوتاه مدت

سرچینگ

هماهنگی چشم و دست

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز تصویر

مناسب برای:

افزایش توجه و تمرکز

تقویت دقت

هماهنگی چشم و دست

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

کاربرگ پیشرفته

مناسب برای:

افزایش توجه و تمرکز

تقویت حافظه فعال

نگهداری ذهنی

توجه دیداری

کاربرگ پیشرفته توجه و تمرکز

کاربرگ پیشرفته توجه تمرکز

مناسب برای:

افزایش توجه و تمرکز

هماهنگی چشم و دست

دست‌ورزی

اشتراک گذاری
×

پشتیبانی موسسه صدای اتیسم

× ارتباط با پشتیبانی